Profilaktyka i zdrowie lodz kopernika

ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania bezpieczeństwa i pomoce zdrowia, które musi wykonać wszystek produkt przeznaczony do kariery w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Najnowsza informacja, po pracach ujednolicających będących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie zaczynać od 20 kwietnia 2016 r., każdy artykuł będzie potrzebował być następujące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur.Każde dania wymagają istnieć zaprojektowane tak, aby podczas produkcji nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez jednostki upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice godzi się z kolejnymi procedurami: 1. badanie standardu WE - nosi na punktu potwierdzenie, że danie spełnia surowe wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura badań i wartości każdego wytworzonego artykułu w charakteru ustalenia zgód z regułą, 4. zapewnienie jakości materiału - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i doświadczenia wyrobów, 5. zgodność z pracownikiem - procedura do spełnienia odpowiednich badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w planu zabezpieczenia jego synchronizacje z człowiekiem opisanym w certyfikacie badania typu WE i wymaganiami znanymi w zasadzie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat z wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do jednostki notyfikowanej w planu przechowania, dokumentacja powinna mieć opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.